Gebruiksvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden (hierna: Gebruikersvoorwaarden) zijn van toepassing bij het gebruik van https://outdooronly.nl (hierna: outdooronly)

1. Algemeen

Gebruikers van outdooronly (hierna: Gebruikers) stemmen door te klikken op “Ik ga akkoord met de Gebruikersvoorwaarden” of door gebruik te maken van outdooronly in met de Gebruikersvoorwaarden. outdooronly behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het is daarom raadzaam de Gebruikersvoorwaarden regelmatig te controleren voor een update. Indien de Gebruikersvoorwaarden zijn gewijzigd, stemmen Gebruikers in met de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden door gebruik te maken van outdooronly.

Gebruikers van outdooronly dienen zich te houden aan de Gebruikersvoorwaarden en de regels, zoals deze hierin zijn opgenomen. outdooronly kan Gebruikers, indien deze handelen in strijd met de Gebruikersvoorwaarden, de toegang tot outdooronly ontzeggen. In geval van inbreuk op rechten van outdooronly of derden, dan wel handelen in strijd met de Gebruikersvoorwaarden, behoudt outdooronly zich het recht voor om deze alle middelen rechtens te handhaven.

De Gebruikersvoorwaarden zijn te raadplegen via outdooronly, onder webwinkel algemeen ‘Gebruikersvoorwaarden’.

2. Basisregels outdooronly

outdooronly is een online community waar gebruikers onder meer vragen over webshops stellen en beantwoorden, kennis delen, ervaringen uitwisselen, contacten leggen en netwerken. Overtreding van onderstaande basisregels door gebruikers wordt in ieder geval gezien als handelen in strijd met de gebruikersvoorwaarden. Waar outdooronly dit naar eigen inzicht nodig acht, mag outdooronly berichten of andere uitlatingen verwijderen van outdooronly of onderwerpen sluiten, indien outdooronly deze in strijd acht met de gebruiksvoorwaarden.

outdooronly spant zich naar haar beste vermogen in om onrechtmatige en schadelijke handelingen op het internet mee te helpen bestrijden. outdooronly verkeert echter in de technische onmogelijkheid om alle informatie verspreid via haar site te controleren en haar taak betreft niet het controleren en/of het regelen van de wijze waarop haar gebruikers of derden haar diensten invullen of gebruiken.

outdooronly verbindt zich ertoe gebruikers een maatschappelijk aanvaardbaar gedrag op outdooronly op te leggen en heeft daartoe onder andere de gebruiksvoorwaarden opgesteld. Indien een gebruiker meent dat in strijd wordt gehandeld met de gebruikersvoorwaarden door een derde, kan deze gebruiker contact opnemen met outdooronly (zie daarvoor artikel 9 gebruikersvoorwaarden).

2.1 Taal

Op outdooronly wordt de Nederlandse taal gevoerd. Indien een andere taal wordt gevoerd op outdooronly wordt het desbetreffende onderwerp gesloten en/of het desbetreffende bericht verwijderd. outdooronly kan besluiten, bijvoorbeeld indien de doelgroep of het onderwerp van de discussie dit vergt, om Engels of een andere taal toe te staan.

2.2 Spam

Het in grote getale plaatsen van (ongewenste) berichten op outdooronly, het sturen daarvan aan Gebruikers of op andere wijze openbaren van dergelijke berichten is niet toegestaan.

2.3. Reclame/Acquisitie

Het maken van reclame (behalve in het profiel van een gebruiker), op welke wijze dan ook, waaronder mede wordt begrepen het verwijzen via links of door deeplinking is niet toegestaan. Ook is het vragen om sponsoring, geld, bewegen tot investeringen of participatie, dan wel iedere (andere) vorm van acquisitie niet toegestaan.

2.4. Kwetsende berichten

Het is niet toegestaan om op outdooronly uitingen, op welke wijze dan ook, te doen die:

bedreigingen, beschuldigingen, beledigingen of scheldwoorden bevatten, dan wel op andere wijze als kwetsend door gebruikers kunnen worden opgevat;
discrimineren, (seksueel) intimideren of racistische uitingen bevatten;
op ongepaste wijze omgaan met andermans mening;
feiten bevatten, die overduidelijk niet waar zijn;
pornografisch materiaal bevatten of verwijzen;
in strijd zijn met de algemene normen en waarden;
er op gericht zijn om een negatieve sfeer op (een onderwerp van) outdooronly te veroorzaken.
Dergelijke uitingen kunnen naar het vrije oordeel van de moderators onmiddellijk van outdooronly worden verwijderd.

2.5. Inbreuk op rechten van derden

Het is niet toegestaan om uitingen te plaatsen, die inbreuk maken op rechten van derden, meer specifiek intellectuele eigendomsrechten, of op enigerlei wijze te verwijzen naar dergelijke uitingen.

2.6. Hacken

Het is niet toegestaan om op onrechtmatige wijze toegang te verschaffen, dan wel te verkrijgen, tot outdooronly. Onder onrechtmatige wijze wordt in ieder geval verstaan: het hacken van accounts, het outdooronly systeem of op welke manier dan ook onrechtmatig gebruik maken van toegangscodes van gebruikers.

2.7. Gebruik persoonsgegevens

Het is niet toegestaan om op outdooronly persoonsgegevens (waaronder namen en adressen) of andere gevoelige gegevens te plaatsen van gebruikers. Ook is het niet toegestaan om gebruik te maken van gegevens uit profielen van gebruikers anders dan in overeenstemming met de doeleinden van outdooronly.

3. Notice & Takedown / Ban beleid

Moderators van outdooronly zien waar mogelijk toe op naleving van de basisregels en de gebruiksvoorwaarden in het algemeen. Indien door een gebruiker in strijd met de gebruiksvoorwaarden wordt gehandeld past outdooronly, dan wel haar moderators, daarop, naar eigen inzicht, het volgende beleid toe:

De moderators van outdooronly kunnen zonder voorafgaande waarschuwing aan gebruikers berichten wijzigen of verwijderen, onderwerpen (tijdelijk) sluiten, indien deze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden;
De moderators kunnen naar eigen inzicht een waarschuwing sturen (e-mail) of een ban uitdelen, wanneer één of meerdere forumregels door een Gebruiker worden overtreden;
Als een Gebruiker zich tijdens een ban (tijdelijk óf permanent) schuldig maakt aan ‘ban dodging’, en terugkomt op het forum onder een ander account en/of een ander IP-adres, dan geldt dit ook als overtreding. Het nieuwe account mag dan zonder waarschuwing permanent worden geblokkeerd.
Op outdooronly wordt het volgende bansysteem gehanteerd:

  • eerste overtreding: waarschuwing via e-mail en verwijdering van het betreffende bericht;
  • tweede overtreding: ban van 7 dagen en verwijdering van het betreffende bericht;
  • derde overtreding: ban van 30 dagen en verwijdering van het betreffende bericht;
  • vierde overtreding: permanente gebruikersban (zowel op account als op IP-adres).

Wordt een account enkel gebruikt om reclame te maken, dan mag een account per direct permanent worden geblokkeerd. Hierover wordt de gebruiker niet geïnformeerd per e-mail. Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de moderators) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente (IP) ban uitgedeeld.

Wanneer een gebruiker een permanente ban heeft gekregen, zullen de moderators hier per e-mail melding van maken aan betreffende gebruiker.

Indien een overtreding dermate ernstig is, kan outdooronly naar eigen inzicht besluiten, van bovenstaand beleid afwijken.

Mocht een gebruiker het niet eens zijn met een beslissing, dan kan gebruiker over deze beslissing uitsluitend per e-mail een klacht indienen bij de admin. Het standpunt van de admin manager is bindend.

4. Privacy

Voor outdooronly is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van het gebruik en de verwerking van deze gegevens, handelt outdooronly volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. outdooronly maakt op inzichtelijke wijze haar privacybeleid kenbaar in de disclaimer, welke tevens op outdooronly van toepassing is.

5. Intellectuele Eigendomsrechten

outdooronly bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van outdooronly en van derden rusten, waaronder logo’s, tekst, beeld, geluid, programmatuur, tekeningen, animaties, foto’s, grafische vormgeving van de site. Daarnaast hebben gebruikers toegang tot tegen aanzienlijke kosten samengestelde databases. Mede om de belangen van outdooronly en die van derden te beschermen, is de inhoud van deze site alleen bestemd voor persoonlijk informatief, niet-commercieel, gebruik conform de educatieve doelstelling van outdooronly. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van outdooronly vereist.

Enkele specifieke gebruiksbeperkingen:
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van outdooronly is het niet toegestaan onderdelen en materiaal dat zich op het domein van outdooronly bevindt elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om de website van outdooronly op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten;
het is toegestaan om door middel van hyperlinks te verwijzen naar outdooronly en de zich daar bevindende informatie. Indien er een link wordt aangebracht naar outdooronly (onder andere door middel van deeplinken, framing) zal onder elke omstandigheid de afkomst en de oorspronkelijke vindplaats van het materiaal duidelijk naar voren moeten komen;
indien outdooronly informatie toegankelijk maakt waarop rechten van derden rusten, zal outdooronly zich er binnen de mate van het redelijke voor inspannen dat de intellectuele eigendomsrechten worden gerespecteerd en hieruit voortvloeiende verplichtingen behoorlijk worden nagekomen.
Indien outdooronly bekend is of wordt dat op haar informatie dergelijke rechten rusten, zal outdooronly ervoor zorgdragen dat slechts op legale wijze door outdooronly gebruik zal worden gemaakt van dergelijke informatie. Indien outdooronly kennis neemt van inbreuk op dergelijke rechten door derden, zal outdooronly de betrokken rechthebbende voor zover redelijkerwijze mogelijk informeren.

Mocht outdooronly op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakend(e) materiaal of links op de site dan heeft outdooronly het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

6. Cookies

outdooronly maakt in sommige gevallen gebruik van cookies. Een cookie betreft de mogelijkheid van een server om gegevens op te slaan op de vaste schijf van een bezoekende gebruiker.

De ontvangende computer kan op deze wijze een klein stukje informatie van de bezochte website opslaan en ook weer (bij een volgend bezoek) lezen. Cookies worden gebruikt om de bezoekers van de site te identificeren en te volgen. Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina’s.

De informatie die hier wordt gegenereerd zal alleen worden gebruikt om de site van outdooronly optimaal te laten functioneren. De informatie zal nooit worden gekoppeld aan gegevens van individuele gebruikers.

Tevens zullen de gegevens nooit aan derden worden verstrekt. De meest gangbare internetbrowsers accepteren cookies. Over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een internetbrowser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert of een waarschuwing geeft voordat een cookie geaccepteerd wordt. Om gebruik te maken van de site van outdooronly is het niet noodzakelijk om cookies te accepteren.

7. Aansprakelijkheid

Onverminderd het verder bepaalde in de disclaimer van outdooronly, kan outdooronly niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. outdooronly aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarop verschenen of naar verwezen inhoud of de (on)bereikbaarheid van de site.

Uitingen op outdooronly, zijn die van gebruikers en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of outdooronly. outdooronly kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

outdooronly kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

8. Overig

Indien enige bepaling uit deze voorwaarde onverbindend wordt verklaard, laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden, zullen outdooronly en gebruikers gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Op de gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen outdooronly en gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter.

outdooronly streeft er naar zoveel mogelijk aan het publiek en de specifieke doelgroepen van outdooronly beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates.

9. Contact

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u e-mailen naar: info@outdooronly.nl

Voor tips, opmerkingen en overige informatie kunt u ook mailen naar: info@outdooronly.nl